REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ChemiaSamochodowa24.pl

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny w domenie www.chemiasamochodowa24.pl prowadzony jest przez firmę MM Store Magdalena Tarnawska z siedzibą w Krakowie, prowadzoną na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 8361686276, REGON 123000134.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.chemiasamochodowa24.pl
 3. Podstawową działalnością firmy MM Store Magdalena Tarnawska jest sprzedaż chemii motoryzacyjnej w sprzedaży bezpośredniej oraz za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Podstawowe pojęcia:
  Sprzedawca – MM Store Magdalena Tarnawska
  Sklep internetowy – sklep działający w domenie www.chemiasamochodowa24.pl
  Kupujący – strona dokonująca zakupu w sklepie internetowym
 5. Kupujący może dokonywać zakupów w sklepie internetowym za pośrednictwem urządzeń posiadających dostęp do sieci Internet, skrzynki e-mail oraz aplikacji umożliwiającej wyświetlanie stron www.  
 6. Przedmiotem sprzedaży mogą być wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym dostępnym w domenie www.chemiasamochodowa24.pl w momencie jego przeglądania.
 7. Wszystkie prezentowane w sklepie internetowym ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 8. Kupujący wypełniając formularz zakupu dostępny na stronie składa ofertę kupna określonego towaru prezentowanego przez Sklep.

 

Składanie zamówień

 1. Zamówienia poprzez sklep internetowy można składać przez 24 godziny na dobę, poprzez wypełnienie dostępnego formularza zamówień. Ponadto zamówienia można składać za pośrednictwem adresu e-mail sklep@mmstore.pl oraz telefonicznie pod numerem 697692362.
 2. Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie wybranego towaru do koszyka dostępnego na stronie sklepu internetowego, a następnie wypełnienie formularza, gdzie należy wskazać:
  a)      Dane adresowe niezbędne do zakończenia transakcji
  b)      Dane dotyczące wybranej formy płatności
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą szczegóły zakupu.
 4. Aby złożyć zamówienie, nie jest konieczna rejestracja w sklepie internetowym.
 5. Aby złożyć zamówienie, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 6. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia możliwa jest do momentu realizacji wysyłki. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. Powyższy punkt obowiązuje z zachowaniem prawa konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od wydania (dostarczenia/odbioru) zakupionego towaru.
 7. W przypadku anulowania zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych na rachunek Kupującego w terminie do 7 dni od daty zakupu.
 8. Cena dostawy zamówienia uzależniona jest od wybranej formy dostawy.
 9. Po dokonaniu wyboru formy dostawy prezentowana jest całkowita wartość zamówienia.
 10. W sklepie internetowym MM Store dostępne są cztery formy płatności:

a)Przelew bankowy na rachunek sprzedawcy – realizacja zamówienia dokonywana jest po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku sprzedawcy
Dane do przelewu:
MM Store Magdalena Tarnawska
Ul. Lipińskiego 14/23
30-349 Kraków
Alior Bank 33 2490 0005 0000 4500 9872 1437

b) Przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem usług PayU lub PayPal

c) Gotówką przy odbiorze osobistym
d) Gotówką za pobraniem, płatność przekazywana jest Dostawcy przy dokonywaniu dostawy

Realizacja zamówień

 1. Realizacja transakcji następuje wyłącznie w przypadku podania w formularzu zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.  
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Kupującym, jeżeli wystąpi jakakolwiek nieścisłość w podanych w formularzu zamówienia danych, uniemożliwiająca realizację zamówienia. Jeżeli kontakt nie zostanie zrealizowany z winy Kupującego w ciągu 7 dni od daty zakupu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia.
 3. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
 4. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.
 5. Sprzedający realizuje zamówienia za pośrednictwem:
  a) Poczty Polskiej
  b) Firmy kurierskiej Shenker
  c) Firmy InPost
 6. Odbiór osobisty realizowany jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
 7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby realizacja nastąpiła w jak najkrótszym czasie, zazwyczaj do 2 dni roboczych. W przypadku gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa w tym czasie Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Kupującym, w celu ustalenia przybliżonego terminu dostawy.
 8. Jeżeli realizacja zamówienia nie nastąpi do 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Kupujący może żądać zwrotu pieniędzy lub wymiany towaru na inny obecnie dostępny produkt w tej samej cenie. Kupujący może jednocześnie wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
 9. Jeżeli Kupujący za pośrednictwem formularza zamówienia wyrazi chęć otrzymania faktury, otrzyma ją wraz z dostarczonym towarem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystawiania faktury bez podpisu Kupującego.
 10. Każdorazowo Klient może sprawdzić status swojego zamówienia poprzez Kontakt telefoniczny ze Sprzedającym.
 11. Kupujący powinien sprawdzić stan dostarczonego towaru w obecności Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, Kupujący powinien spisać protokół w obecności Dostawcy i niezwłocznie przesłać go do sklepu. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera, należy skontaktować się z Dostawcą, w celu ponownego przyjazdu kuriera. Brak protokołu uszkodzenia może być istotną przeszkodą do roszczenia praw od Sklepu internetowego.

 

Reklamacje

 1. Kupujący ma prawo do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Reklamacja może być złożona w formie wiadomości e-mail, przesłanej na adres sklep@mmstore.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane kontaktowe Kupującego, aby możliwy był kontakt z Kupujący, dokładną przyczynę reklamacji oraz roszczenia Kupującego wobec Sprzedawcy.
 4. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.
 6. Uprawnienia Konsumenta wynikające z niezgodności Towaru z umową lub Kupującego niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu posiadającemu status Konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia wydania zakupionego towaru.
 2. W celu odstąpienia od umowy Kupujący powinien przesłać stosowne oświadczenie na adres Sklepu lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres sklep@mmstore.pl
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez konsumenta zobowiązany jest on do zwrotu towaru na własny koszty, niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 4. Pieniądze zostaną zwrócone przez Sprzedawcę na konto bankowe Kupującego, przekazem pocztowym lub osobiście w siedzibie Sklepu w zależności od woli Kupującego.
 5. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Rejestracja i ochrona danych osobowych

 1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia zobowiązany jest do podania danych tożsamych ze stanem faktycznym.
 2. Kupujący wypełniając formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia oraz na dodanie danych do bazy Sprzedającego, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podczas składania zamówienia Kupujący ma prawo do wyrażenia zgodny na wykorzystanie jego danych w celach marketingowych. Zgoda ta nie jest obowiązkowa.
 4. Dane Kupującego wpisane do bazy Sprzedającego nie są przekazywane podmiotom niezwiązanym z realizacją zamówienia.
 5. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 

Pliki cookies

 1. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celu zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników przy korzystaniu ze Sklepu. Więcej informacji o plikach cookies.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna z chwilą zapoznania się przez Kupujących ze zmianą. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 4. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez wiadomość e-mail.

 

Regulamin konkursu na portalu FACEBOOK z dnia 14.05.2019

Regulamin konkursu na portalu FACEBOOK z dnia 3.01.2019

Loading...