Reklamacje

 1. Kupujący ma prawo do reklamacji zakupionego towaru.
  1. Reklamacja może być złożona w formie wiadomości e-mail, przesłanej na adres sklep@mmstore.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane kontaktowe Kupującego, aby możliwy był kontakt z Kupujący, dokładną przyczynę reklamacji oraz roszczenia Kupującego wobec Sprzedawcy.
  3. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
  4. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.
  5.  Uprawnienia Konsumenta wynikające z niezgodności Towaru z umową lub Kupującego niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu posiadającemu status Konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia wydania zakupionego towaru.
 2. W celu odstąpienia od umowy Kupujący powinien przesłać stosowne oświadczenie na adres Sklepu lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres sklep@mmstore.pl
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez konsumenta zobowiązany jest on do zwrotu towaru na własny koszty, niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 4. Pieniądze zostaną zwrócone przez Sprzedawcę na konto bankowe Kupującego, przekazem pocztowym lub osobiście w siedzibie Sklepu w zależności od woli Kupującego.
 5. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
Loading...